• Zwroty i reklamacje

 1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zakupionego produktu, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, przy czym może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Produkt w stanie niezmienionym podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy przekazanie Produktu przewoźnikowi do wysyłki przed jego upływem.
  3. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący.
  4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) od daty otrzymania Produktu przez Kupującego;
  b) od daty otrzymania przez Kupującego ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
  5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, zgodnie z § 8 Regulaminu i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przy czym Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Kupujący nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo odstąpić od umowy na zasadach ogólnych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

Zwrot płatności

 1. Sprzedający dokona zwrotu płatności niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:
  a) anulowania zamówienia bądź jego części,
  b) zwrotu produktu w ramach odstąpienia od umowy,
  c) uznania reklamacji poprzez obniżenie ceny lub zwrot produktu z uwagi na brak możliwości wymiany.
  2. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

Warunki reklamacji

 1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania Produktu bez wad fizycznych oraz prawnych.
  2. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu.
  3. Sprzedający, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji oraz do powiadomienia go o sposobie dalszego postępowania.
  4. Kupujący może zgłosić reklamację zakupionego produktu za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu www.geodi.pl
  5. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji na następujący adres: Olimi Sp. z o.o. ul. Chemiczna 16a, 22-100 Chełm
  6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym – Konsument może żądać naprawy Produktu (usunięcia wady), wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
  W razie braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz z § 8 Regulaminu.
  8. Zgodnie postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternaście) dni poczytuje się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  9. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 561(1) § 2 i 3 kodeksu cywilnego koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.
  10. Kupujący nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Sprzedający zastrzega przy tym, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nabytego towaru, ogranicza się do kwoty, za którą Kupujący (niebędący Konsumentem) nabył towar.

Formularz reklamacyjny

Formularz zwrotu